Kategórie

Košík  

Žiadne produkty

Košík Cenový dopyt

Odber noviniek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
•    Obchodné spoločnosti: HungaroKENT s.r.o.
•    So sídlom: Stavbárov 2749/2, 945 01 Komárno, Slovensko
•    Identifikačné číslo: 46792929
•    Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.nexxchem.sk

Obchodné podmienky vychádzajú z všeobecne platnej legislatívy, predovšetkým z príslušných ustanovení občianskeho a obchodného zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa. Môžu byť tiež upravené zmluvou medzi HungaroKENT s.r.o., a obchodnými partnermi.

Všetky objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí.

V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá bola zavinená takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade, že v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane jej plnenie nemožným  - a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr hneď po doručení písomného odstúpenia od zmluvy.


Dodacie podmienky


Tovar je spravidla zasielaný predajcom HungaroKENT s.r.o. priamo zákazníkom (kupujúcim/objednávateľom/odberateľom) podľa štandardných podmienok prepravnej služby Expres Kuriér Slovenská pošta, a.s..
Ak je objednaný tovar na sklade, odosiela sa spravidla do 24h od doručenia objednávky predajcom. Ak nie je daná sortimentná položka momentálne na sklade, zasiela sa ihneď po jej dodaní do skladu. Pri objednávke s viacerými položkami, ak by niektoré neboli na sklade, je možné dojednať postupné zasielanie.

K celkovej objednávke sa účtuje cena za dopravu tovaru na základe platných obchodných podmienok aktuálneho cenníka Expres Kuriér Slovenská pošta, a.s. alebo dohodou.
 
Spravidla je tovar dodávaný spolu s faktúrou - daňovým dokladom, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kupujúcim.

Prípadný vznik škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, kedy prevezme tovar od predávajúceho, prípadne kedy ho prevezme od doručovacej firmy. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode možnosti vzniku škody na tovar. Ak kupujúci tovar po prevzatí neprezrie alebo nezabezpečí, aby bol prezretý v dobe prechodu možnosti vzniku škody na tovare, nemôže uplatniť nároky z poškodení ktoré je možné zistiť pri takejto prehliadke. Ešte v ten istý deň, kedy kupujúci zistil prípadné poškodenia tovaru, je povinný podať písomnú správu predávajúcemu.


Reklamačný poriadok/záručné podmienky


Pre reklamácie tovarov platia príslušné ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka, ako aj zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie vybavuje obchodné oddelenie HungaroKENT s.r.o.

Ku každému tovaru je prikladaná faktúra – daňový doklad (slúži zároveň ako dodací list). Faktúra slúži zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je priložený samostatne.

Ak zistí kupujúci/odberateľ akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), alebo nedostal so zásielkou správne vyplnenú faktúru, je povinný podať ihneď (najneskôr do 72 hodín) písomne správu adresovanú predajcovi. Ak tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskôr uplatnená prípadná reklamácia nebude uznaná.

Reklamovaný tovar zákazník pošle na vlastné náklady a riziko, na adresu HungaroKENT s.r.o. Tovar musí byť v pôvodnom obale, v úplnom stavu, s pripojenou kópiou faktúry a presným popisom predmetu reklamácie.

Predávajúci po vybavení reklamácie vyzve zákazníka k odberu tovaru, prípadne ho doručí na vlastné náklady na jeho adresu.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípadoch, ktoré vyplývajú z občianskeho alebo obchodného zákonníka. Ide napríklad o nevhodné zaobchádzanie s tovarom, alebo jeho mechanické poškodenie z tohto titulu, škody spôsobené živlami apod.

I napriek našej maximálnej snahe o podávanie čo možno najúplnejších a najpresnejších informácií o predávanom tovare môžu niektoré texty alebo zobrazenia obsahovať chyby či nepresnosti, spôsobené omylmi v informáciách preberaných od tretích strán. Spoločnosť NEXX s.r.o. preto nemôže prevziať žiadnu záruku presnosti či úplnosti uverejnených informácií o jednotlivých produktoch a nenesie teda zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť použitím týchto informácií.

Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.


Kontaktné údaje predávajúceho:
adresa pre doručovanie: HungaroKENT s.r.o., Stavbárov 2749/2, 945 01 Komárno, Slovensko
adresa elektronickej pošty: nexx@hungarokent.com
telefón: +421 905 395 506